Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Oxonn group s.r.o. divízia OxonnMedical.sk
(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

Úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou

Oxonn group s.r.o. Kaštieľska 35, Špačince
Slovenská Republika., IČO:45323674 zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Trnave IČ DPH: SK2022933297 (ďalej len „Spoločnosť“).

1. (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim – spotrebiteľom špecifikovaným v čl. I bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci – spotrebiteľ“) a ktorá nakúpi tovar špecifikovaný v čl. I bode 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok ponúkaný Predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom elektronického obchodu, ktorý Predávajúci prevádzkuje na internetovej stránke umiestnenej na internetovej

adrese www.OxonnMedical.sk (ďalej ako „Internetová stránka“), ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak. Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na Internetovej stránke v sekcii „Kontakt“.
2. Kupujúcim – spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá má svoj obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky.
3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom sa radia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných slovenských právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak.
4. Tovarom sa rozumie akýkoľvek produkt/výrobok ponúkaný Predávajúcim na Internetovej stránke, ako aj Predávajúcim ponúkané a predávané príslušenstvo k tomuto tovaru (ďalej len „Tovar“). Dátum spotreby je pri všetkých Tovaroch minimálne 60 dní odo dňa odoslania Tovaru, v opačnom prípade je Kupujúci – spotrebiteľ o kratšej dobe spotreby informovaný e-mailom príp. priamo na Internetovej stránke Predávajúceho.
5. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného Predávajúcim

919 51,

prostredníctvom internetového obchodu, ktorý Predávajúci prevádzkuje na Internetovej stránke www.OxonnMedical.sk , uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu kúpnej zmluvy.6.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tiež obsahujú podmienky používania Internetovej stránky (článok VIII).

Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci – spotrebiteľ si môže objednať Tovar prostredníctvom elektronického nákupného košíka s objednávkovým formulárom uvedeným na Internetovej stránke Predávajúceho. Minimálna hodnota objednaného Tovaru musí byť vo výške 25 EUR.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci – spotrebiteľ možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť do košíka” príp. tlačidlom „Zrušiť“, ktorým sa Kupujúci – spotrebiteľ vráti do predošlých krokov. Pred konečným odoslaním objednávky môže Kupujúci – spotrebiteľ objednávku skontrolovať pomocou tlačidla „Kontrola objednávky“. Kupujúci – spotrebiteľ potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávkus povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho – spotrebiteľa, špecifikáciu objednávaného Tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania tovaru Kupujúcemu a spôsob platby za Tovar.
 3. Objednávka odoslaná prostredníctvom elektronického nákupného košíka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho – spotrebiteľa.
  Po obdržaní objednávky od Kupujúceho – spotrebiteľa Predávajúci zašle
  na e-mailovú adresu Kupujúceho – spotrebiteľa uvedenú v objednávke e-mail
  s potvrdením objednávky a informáciami o čase dodania Tovaru. Potvrdzujúci email Predávajúceho sa zároveň na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za akceptáciu objednávky Kupujúceho – spotrebiteľa (ďalej aj len „Akceptácia“). V prípade, ak Predávajúci nezašle Kupujúcemu – spotrebiteľovi Akceptáciu jeho objednávky (napr. z dôvodu, že Tovar nie je na skladea nie je možné ho zabezpečiť), k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. O tejto skutočnosti Predávajúci Kupujúceho – spotrebiteľa bezodkladne informuje. Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním Tovaru môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim – spotrebiteľom aj telefonicky. Predávajúci je vždy povinný vo vzťahu ku Kupujúcemu – spotrebiteľovi dodržiavať

zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Akceptáciu Kupujúcemu – spotrebiteľovi v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku Tovaru v katalógu Tovarov uvedenom na Internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky
  v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu Tovaru
  v katalógu Tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci – spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý Kupujúci – spotrebiteľ uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.
 2. Kúpna zmluva je uzavretá doručením Akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu – spotrebiteľovi v zmysle čl. II bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený zrušiť objednávku Tovaru vykonanú prostredníctvom elektronického nákupného košíka tak, že bezodkladne Akceptácii doručí Predávajúcemu žiadosť o zrušenie objednávky, a to mailovú adresu Predávajúceho: info@oxonngroup.sk

III.
Kúpna cena a platobné podmienky

po na e-

 1. Kúpna cena Tovaru je cena uvedená na Internetovej stránke www.OxonnMedical.sk Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúceho – spotrebiteľa Predávajúcemu.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ, ktorý si objednal Tovar u Predávajúceho a ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim v zmysle čl. II bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je povinný za Tovar riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpnu cenu hradí Kupujúci – spotrebiteľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Kupujúci – spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru:
  • –  platba bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho
  • –  platba v hotovosti na dobierku

– faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu – spotrebiteľovi spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako dodací list.

 1. V prípade, ak si Kupujúci – spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny platbu bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, je povinný uhradiť kúpnu cenu bezodkladne po odoslaní objednávky Predávajúcemu, najneskôr však do 2 (dvoch) kalendárnych dní odo dňa Akceptácie Objednávky Predávajúcimv zmysle čl. II bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok (t.j. odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy), v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. V prípade, ak si Kupujúci – spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny platbu na dobierku, je povinný uhradiť kúpnu cenu pri prevzatí Tovaru, v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. V kúpnej cene Tovaru podľa čl. III bod 1 Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru, ani ďalšie poplatky súvisiace s vybavením objednávky Kupujúceho – spotrebiteľa. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru a ďalších poplatkoch súvisiacich s vybavením objednávky Kupujúceho – spotrebiteľa je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho www.OxonnMedical.sk .

IV.
Podmienky dodania Tovaru

 1. V prípade, ak si Kupujúci – spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny platbu bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho – bude zásielka s Tovarom odoslaná (vyexpedovaná) na ním uvedenú dodaciu adresu do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa pripísania platby kúpnej ceny Tovaru na bankový účet Predávajúceho, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak alebo ak Predávajúcineuvedie v Akceptácii objednávky v zmysle čl. II bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok inú dodaciu lehotu.
 2. V prípade, ak si Kupujúci – spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny platbu na dobierku, bude zásielka s Tovarom odoslaná (vyexpedovaná) na ním uvedenú dodaciu adresu do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa odoslania Akceptácie

objednávky Predávajúcim v zmysle čl. II bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak alebo ak Predávajúci neuvedie v Akceptácii objednávky v zmysle čl. II bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok inú dodaciu lehotu.

 1. Dodanie Tovaru Kupujúcemu – spotrebiteľovi sa uskutočňuje odoslaním Tovaru na dodaciu adresu uvedenú Kupujúcim – spotrebiteľom v objednávke Tovaru. Odoslanie Tovaru (odovzdanie Tovaru dopravcovi na jeho prepravu Kupujúcemu – spotrebiteľovi) sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 09:00 do 16:00 hod. O presnom dni expedície Tovaru a dni dodania Tovaru bude Kupujúceho – spotrebiteľa informovať zmluvný prepravca, ktorý zabezpečuje pre Predávajúceho prepravu Tovaru, a to zaslaním e – mailovej správy alebo telefonicky.
 2. Predávajúci doručí objednaný Tovar Kupujúcemu – spotrebiteľovi na adresu určenú Kupujúcim – spotrebiteľom prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho (kuriérom). Cena prepravy/doručenia Tovaru sa Kupujúcemu – spotrebiteľovi zobrazí na Internetovej stránke Predávajúceho po kliknutí na tlačidlo „Do pokladne“ v časti „Spôsob dopravy“.
 3. Ak Predávajúci objednaný Tovar nemôže dodať Kupujúcemu – spotrebiteľovi z akéhokoľvek dôvodu a Kupujúci – spotrebiteľ sa s Predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu – spotrebiteľovi do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti Kupujúcemu – spotrebiteľovi.
 4. V prípade zasielania Tovaru Kupujúcemu – spotrebiteľovi prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho v zmysle čl. IV bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, Kupujúci – spotrebiteľ je povinný Tovar od prepravcu (zmluvný prepravca Predávajúceho) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, oznámiť Predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom Kupujúci – spotrebiteľ zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
 5. Kupujúci – spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar a prevzatím Tovaru. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho – spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci – spotrebiteľ Tovar neprevezme.

V.
Záruka, zodpovednosť za vady Tovaru a reklamácia Tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim – spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 2. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom. Záručná doba je u všetkých Tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru, pokiaľ pri danom Tovare nie je uvedené inak alebo pokiaľ pri Tovare neexistuje kratšia doba spotreby.
 3. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Tovaru a vady Tovaru spôsobené vadou materiálu. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov (tzv. vyššia moc).
 4. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho – spotrebiteľa a ak vznikla vada alebo poškodenie:
  • –  preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
  • –  ak doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov
  • –  ak vada vznikla bežným opotrebením.

4. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými nižšie v tomto článku V.

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci – spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci – spotrebiteľ požadovať výmenu veci (Tovaru), alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec (Tovar) za bez vadnú, ak to Kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec (Tovar) mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci (Tovaru) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu – spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád – vec (Tovar) riadne užívať.

7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo primeranú zľavu z ceny veci (Tovaru).

na

 1. Ak vec (Tovar) predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec (Tovar) má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci – spotrebiteľ namiesto práva
  na výmenu veci (Tovaru) právo na primeranú zľavu.
 2. Reklamáciu môže Kupujúci – spotrebiteľ uplatniť odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s vyplneným reklamačným protokolom nachádzajúcim sa v sekcii „REKLAMAČNÝ PROTOKOL“ na Internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Reklamačný protokol“) na poštovú adresu Predávajúceho:Oxonn group s.r.o. Kaštieľska 35, Špačince 91951, Slovenská Republika. Reklamačný protokol je možné zaslať Predávajúcemu aj elektronicky, t.j. e-mailom na adresu: info@oxonngroup.sk
 3. Reklamácia Tovaru je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia reklamovaného Tovaru spolu s Reklamačným protokolom Predávajúcemu
  v zmysle čl. V. bod 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď,v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
  v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 1. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa čl. V bod 14 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná
  v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci – spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným
  z nasledujúcich spôsobov, a to v závislosti od uplatneného nároku Kupujúceho – spotrebiteľa, druhu vady a výsledkov posúdenia reklamovaného Tovaru:

  • –  odovzdaním opraveného Tovaru,
  • –  výmenou Tovaru,
  • –  vrátením kúpnej ceny Tovaru,

– vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,

– odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

 1. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností:
  • –  že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci – spotrebiteľ doklad o kúpe Tovaru spolu
   s Tovarom s vyznačeným dátumom spotreby; pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov Kupujúci – spotrebiteľ predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, druh Tovaru, pečiatka a podpis Predávajúceho
  • –  že Kupujúci – spotrebiteľ kúpil Tovar od Predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom Kupujúci – spotrebiteľ predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného Tovaru od Predávajúceho
  • –  že je Tovar vadný, za týmto účelom Kupujúci – spotrebiteľ predloží vadný Tovar Predávajúcemu v súlade s ustanoveniami čl. V bod 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v čl. V bod 18 týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne splnená, nebude reklamácia Tovaru uznaná ako oprávnená.
 3. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 4. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho – spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady veci (Tovaru), pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva
  zo zodpovednosti za vady, až do doby, keď Kupujúci – spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec (Tovar) prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

VI.

Vrátenie Tovaru, odstúpenie od zmluvy

1. V zmysle ustanovenia § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má Kupujúci – spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru (viď čl. VI bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje
za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci – spotrebiteľ.
V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim – spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci – spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:

 • –  Tovary objednané Kupujúcim – spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 • –  dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
 • –  Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.3. Kupujúci – Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.4. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  – poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho – spotrebiteľa a Kupujúci – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby – predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien
  na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  – predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho – spotrebiteľa
  – predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  – predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.5. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy
  u Predávajúceho v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ako aj

emailom na adrese: info@oxonngroup.sk ak bola zmluva uzavretá ústne,
na uplatnenie práva Kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho – spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci – spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný v sekcii „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý Kupujúci – spotrebiteľ vytlačí, riadne vyplní a zašle Predávajúcemu spolu s Tovarom. V zmysle čl. VI bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok je Kupujúci – spotrebiteľ povinný Tovar vrátiť odoslaním Tovaru na poštovú adresu Predávajúceho: Oxonn group s.r.o. Kaštieľska 35, Špačince 919 51, Slovenská Republika., a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

6. Pri pochybnostiach o doručení odstúpenia od zmluvy sa Kupujúcim – spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci – spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu – spotrebiteľovi Predávajúcim pri resp. pred uzatvorení zmluvy alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu – spotrebiteľovi náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

7. V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ zašle Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy elektronicky, t.j. e-mailom na adresu: info@oxonngroup.sk, Predávajúci poskytne o tom Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči (e-mailom).

8. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znáša Kupujúci – spotrebiteľ.

9. Predávajúci Tovar prekontroluje a preskúša. Po vrátení Tovaru vráti Predávajúci Kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby uvedené v predchádzajúcej vete, a to v lehote do 14 dní odo do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Kupujúceho – spotrebiteľa a doručenia Tovaru, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho – spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu – spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci – spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci – spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

10. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi poskytnuté platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Pokiaľ by bol vrátený Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody. To neplatí, ak bol Tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

11. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

12. Ak je spoločne s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu – spotrebiteľovi akýkoľvek darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a Kupujúci – spotrebiteľ je povinný spolu s Tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Tento darček však nie je predaným Tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ darček Predávajúcemu nevráti, Predávajúci je oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky práva z dôvodu bezdôvodného obohatenia Kupujúceho – spotrebiteľa.

VII.
Možnosti a podmienky riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou
  o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ má v zmysle ust. § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z.
  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh ARS“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej ako „Subjekt ARS“), ak Predávajúci na žiadosť podľa čl. VII bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (tzv. riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 1. Návrh ARS v zmysle ust. § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov podáva Kupujúci – spotrebiteľ príslušnému Subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam Subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva SR a úplný zoznam možno nájsť na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré Subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci – spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú Kupujúceho – spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
 2. Návrh ARS musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko Kupujúceho – spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Predávajúceho,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Kupujúci – spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúcehoso žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo sPredávajúcim bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektualternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
 3. K návrhu ARS Kupujúci – spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu ARS.
 4. Návrh ARS možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie môže Kupujúci – spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v sekcii „Alternatívne riešenie sporov“ na Internetovej stránke Predávajúceho. Uvedený vzor Návrhu ARS je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 5. Ak Návrh ARS neobsahuje náležitosti podľa čl. VII bod 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok, alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné
  na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje

Kupujúceho – spotrebiteľa o tom, aké má Návrh ARS nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň Kupujúceho – spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu

v určenej lehote.

 1. Ak Kupujúci – spotrebiteľ napriek výzve podľa čl. VII bod 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok svoj Návrh ARS v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu, Subjekt ARS návrh odmietne.
 2. Subjekt ARS odmietne Návrh ARS aj vtedy, ak:
  • –  nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnenáprávnická osoba nemá zapísaný v zozname,
  • –  vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporupred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
  • –  je návrh neopodstatnený,
  • –  je návrh anonymný,
  • –  požiadal Ministerstvo hospodárstva SR o vyčiarknutie zo zoznamu.
 3. Neopodstatneným návrhom podľa čl. VII bod 10 písm. c) týchto Všeobecných obchodných podmienok je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním Kupujúci – spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti.
 4. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, Subjekt ARS môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak:
  • –  Kupujúci – spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka od dňa doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho / spotrebiteľa/ o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci – spotrebiteľ odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal,
  • –  sa Kupujúci – spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim,

– vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,

 • –  sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a Kupujúci – spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
 • –  je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia Subjekt ARS bezodkladne oznámi Kupujúcemu – spotrebiteľovi; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.13. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného Návrhu ARS podľa čl. VII bod 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok Subjektu ARS.14. Subjekt ARS oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň Predávajúcemu doručí Návrh ARS spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v Návrhu ARS v lehote nie kratšej ako 15 dní od doručenia Návrhu ARS.

15. Subjekt podmienok –

– – – –

ARS súčasne s oznámením podľa čl. VII bod 14 Všeobecných obchodných strany sporu informuje o tom, že

nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovania alebo pomoc tretej osoby,
začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
Predávajúci, ktorý neposkytne Subjektu ARS súčinnosť podľa ust. § 15 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, sa dopustí správneho deliktu podľa ust. § 27 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle Subjektu ARS podľa ust. § 15 ods. 5 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov,
Návrh ARS bude odložený, ak Kupujúci – spotrebiteľ napriek výzve Subjektu ARS neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu.

16. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt ARS môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnený požadovať od Kupujúceho – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Subjekt ARS môže od Kupujúceho – spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu predchádzajúcej vety a úhradu podľa

• 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (t.j. úhrada vo výške materiálnych nákladov spojených s poskytnutím informácií v zmysle ust. § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov), nesmie Subjekt ARS vyžadovať.

17.Ďalšie podrobnosti stanovuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

VIII.
Podmienky používania Internetovej stránky WWW.OxonnMedical.sk Informácia o používaní súborov „Cookies“

 1. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že informácie a iné materiály na jeho Internetovej stránke sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne, nezasahujúce práva tretích osôb; že prístup na túto Internetovú stránku bude neprerušovaný alebo bezchybný; že táto Internetová stránka je bezpečná; že akákoľvek rada alebo názor získané od Predávajúceho prostredníctvom tejto Internetovej stránky sú aktuálne, správne a úplné. Informácie publikované tejto na Internetovej stránke majú iba informatívny charakter a nie sú právne záväzné.
 2. Predávajúci ani iný subjekt zapojený do tvorby, výroby alebo dodávania tejto Internetovej stránky žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek priame, náhodné, následné alebo nepriame škody, náklady, straty alebo dlhy vyplývajúce z prístupu, používania, neschopnosti používať, zmien v obsahu tejto Internetovej stránky, alebo vyplývajúce z ktorejkoľvek inej Internetovej stránky, na ktorú tretie osoby vstúpia pomocou hypertextového prepojenia (link) z tejto stránky alebo z akejkoľvek činnosti, ktorú vykonáva, alebo ktorú sa mu nepodarí vykonať, alebo v dôsledku správ prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré sú Predávajúcemu zaslané.
 3. Akékoľvek informácie a materiál na tejto Internetovej stránke je Predávajúci oprávnený meniť a/alebo dopĺňať jednostranne bez predchádzajúceho

upozornenia, a to čo do jeho obsahu aj formy. Právo zmien alebo úprav obsahu aj formy materiálu na tejto Internetovej stránke je v celom rozsahu vyhradené. Užívateľ tejto Internetovej stránky v plnom rozsahu zodpovedá za svoju informovanosť o jej aktuálnom obsahu.

 1. Hypertextové prepojenia (links) na Internetovej stránke môžu preniesť návštevníka mimo Internetovej stránky. Upozorňujeme, že Predávajúci nekontroluje a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo fungovanie týchto Internetových stránok. Hypertextové prepojenia (links) sú poskytované v dobrej viere a Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek neskoršie zmeny na iných Internetových stránkach, ku ktorým poskytuje hypertextové prepojenie (link).
 2. Obsah aj forma tejto Internetovej stránky sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
  s autorským právom v znení neskorších predpisov. Všetky autorské práva a iné práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa resp. súvisiace
  s textom, obrázkami a inými materiálmi zverejnenými na tejto Internetovej stránke sú vlastníctvom Predávajúceho resp. boli umiestnené na Internetovú stránku so súhlasom príslušných vlastníkov. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho nie je povolené kopírovanie, šírenie, predaj, prenájom, požičiavanie, udeľovanie licencie, ani iný spôsob distribúcie, modifikovanie, zobrazovanie, vysielanie ani publikovanie obsahu, formy, dizajnu ani iného a kreatívneho riešenia tejto Internetovej stránky. Akákoľvek časť obsahu či formy, dizajnu alebo iného kreatívneho riešenia tejto Internetovej stránky nesmie byť predávaná ani akýmkoľvek iným spôsobom distribuovaná za účelom obchodného zisku, ani nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná alebo zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo Internetovej stránky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. Tlačové vyhlásenia, ako aj iné dokumenty, fotografie a grafika, ktoré budú so súhlasom Predávajúceho použité tretími subjektmi, je možné používať za predpokladu, že Predávajúci (a jeho Internetová stránka) je uvedený ako zdroj predmetných informácií.
 3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty zaznamenané
  v dôsledku vírusov, ktoré môžu nakaziť Vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok vplyvom Vášho používania, prístupu a sťahovania ľubovoľných materiálov z tejto Internetovej stránky. Akékoľvek sťahovanie materiálov z tejto Internetovej stránky po písomnom súhlase Predávajúceho sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo.

7. Predávajúci na svojej Internetovej stránke používa súbory „cookie”. Cookies sú malé textové súbory, ktoré na Váš počítač umiestňuje navštívená Internetová stránka. Používajú sa veľmi často, aby mohli internetové stránky fungovať, respektíve fungovať efektívnejšie a aby poskytli informáciu majiteľom internetových stránok. V súčasnosti je využívanie cookies štandardné u väčšiny internetových stránok. Ak Vám použitie cookies spôsobuje nejaké problémy, môžete ich riadiť cez svoj prehliadač alebo odstrániť vymazaním z „histórie prehliadania“ (cache) po opustení Internetovej stránky. Predávajúci používa

na Internetovej stránke cookies Google Analytics. Tieto cookies pomáhajú zlepšovať Internetovú stránku a poskytujú Predávajúcemu informácie o tom, ako užívatelia s jeho Internetovou stránkou komunikujú, aký je počet návštevníkov na Internetovej stránke, navštevované stránky a dĺžka času stráveného na Internetovej stránke. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré cookies zbierajú, sú súhrnné a teda anonymné. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača za účelom odstránenia a blokovania cookies. Tieto cookies sú typu Stále (zostávajú v prehliadači aj po ukončení návštevy portálu, pokým ich nevymažete). V súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, pokračovaním v používaní tejto Internetovej stránky bez zmeny vašich nastavení súhlasíte s tým, aby Predávajúci použil cookies tak, ako je popísané vyššie.

IX.
Ochrana osobných údajov

 1. Za účelom vybavenia objednávky Predávajúci potrebuje informácie o osobných údajoch Kupujúceho – spotrebiteľa, pričom tieto chráni a spracúva v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane zákona č. 122/2013 Z.z.
  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ“).
 2. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť: Oxonn group s.r.o. Kaštieľska 35, Špačince 919 51, Slovenská Republika., IČO:45323674 zapísaná
  v obchodnom registri na Okresnom súde v Trnave IČ DPH: SK2022933297 (ďalej len „Spoločnosť“).
 3. Keď Kupujúci – spotrebiteľ navštívi Internetovú stránku Predávajúceho www.OxonnMedical.sk, zaznamenajú webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá bola Kupujúcemu – spotrebiteľovi pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej Kupujúci – spotrebiteľ navštívil Internetovú stránku, stránky, ktoré Kupujúci u Predávajúceho navštívi, ako aj dátum a trvanie návštevy. Spoločnosť sa nezaoberá aktívnym získavaním osobných údajov osôb, ktoré navštívia jej Internetovú stránku. Osobné údaje sa zaznamenajú len

4.

5.

6.

vtedy, keď ich Kupujúci – spotrebitelia poskytnú z vlastnej vôle, napríklad pri objednávke Tovarov a na realizáciu zmluvy.

V niektorých prípadoch je potrebné, aby Kupujúci – spotrebiteľ uviedol jeho osobné údaje, a to z dôvodu, aby ho Predávajúci mohol v prípade potreby kontaktovať za účelom vybavenia jeho objednávky. Pri objednávke Tovarov je nutné, aby Kupujúci – spotrebiteľ uviedol jeho meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Iba takýmto spôsobom môže byť objednávka spracovaná

a Kupujúci – spotrebiteľ informovaný o priebehu jej vybavovania.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak by sa Kupujúci – spotrebiteľ rozhodol, že Predávajúcemu neposkytnete osobné údaje, ktoré Predávajúci žiada uviesť, toto rozhodnutie nebude mať pre Kupujúceho – spotrebiteľa žiadne dôsledky. V takom prípade však nebude možné objednávku Kupujúceho – spotrebiteľa vybaviť.

Kupujúci – spotrebiteľ zaslaním objednávky Predávajúcemu prejavuje súhlas
v zmysle ust. § 11 ZOOÚ s tým, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa (trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, iný pobyt uvedený ako dodacia adresa), e-mailová adresa, telefónne číslo, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to na nasledovné účely: uzatvorenie kúpnej zmluvy, fakturačné účely, dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe, evidencia kupujúcich na administratívne účely, evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii, marketingové aktivity, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tento súhlas platí počas celej doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje sú spracovávané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracovávania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovávania.

Osobné údaje spracovávajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že je oprávnený postupovať podľa ust. § 28 ZOOÚ, a teda môže tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek

7.

8.

9.

písomne odvolať, a to zaslaním odvolania súhlasu na adresu: Oxonn group s.r.o. Kaštieľska 35, Špačince 919 51, Slovenská Republika.,

alebo na emailovú adresu: info@oxonngroup.sk

10. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje Kupujúceho – spotrebiteľa nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky osobe zabezpečujúcej prepravu tovaru, s čím Kupujúci – spotrebiteľ súhlasí.

 1. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s ust. § 8 ZOOÚ, a to aj sprostredkovateľovi so sídlom v inom členskom štáte EÚ.
 2. Spoločnosť nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zmluvy.
 3. Spoločnosť nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 4. Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje.
  Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.
 5. Internetová stránka Spoločnosti môže v záujme návštevníkov obsahovať aj hypertextové odkazy na iné servery s užitočnými informáciami. Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných serveroch platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii osobných údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok.

IX A.
Poučenie o právach dotknutej osoby v zmysle ust. § 28 ZOOÚ (poučenie o právach osoby, ktorá poskytla osobné údaje)

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (t.j. Spoločnosti) vyžadovať:

– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané,

2.

3.

 • –  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracovávania a vyhodnocovania operácií,
 • –  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovávanie,
 • –  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,
 • –  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,
 • –  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil; ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • –  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • –  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
 • –  spracovávaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • –  využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracovávaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom

4.

zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracovávaním osobných údajov poškodené;
ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracovávanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovávania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovávania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 2. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
  • –  písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosťsa považuje za podanú podľa tohto zákona;
  • –  žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí ešte písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  • –  osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  • –  u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi
   bez zbytočného odkladu.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú, môže podať úradu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

X.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Predávajúceho www.OxonnMedical.sk .
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim – spotrebiteľom.
 3. Odoslaním objednávky Kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný Tovar vrátane prípadných expedičných, dopravných nákladov, administratívnych a iných poplatkov Predávajúceho. Odoslaním objednávky Kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru vrátane jeho ceny od odoslania Akceptácie Kupujúcemu – spotrebiteľovi až do doby dodania Tovaru Kupujúcemu – spotrebiteľovi, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.
 5. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 1. Ostatní užívatelia Internetovej stránky www.OxonnMedical.sk berú
  na vedomie a súhlasia s podmienkami používania Internetovej stránky ako sú uvedené v článku VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že vzťahy týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami bližšie neupravené, ako aj vzťahy vyplývajúce
  z používania tejto Internetovej stránky sa riadia právnymi poriadkom Slovenskej republiky a všetky a akékoľvek nároky a spory Predávajúceho a Kupujúcich – spotrebiteľov, ako aj všetky a akékoľvek nároky a spory vyplývajúce z používania tejto Internetovej stránky podliehajú jurisdikcii a budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim
  a Kupujúcim – spotrebiteľom neustanovuje niečo iné. Tým nie je dotknutý čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na Internetovej stránke www.OxonnMedical.sk
 4. Vo vzťahu k doručovaniu akýchkoľvek písomností týkajúcich ukončenia alebo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomnosti musia byť doručované doporučenou poštovou zásielkou, na adresu druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Zásielky zaslané poštou sa budú považovať za doručené vždy najneskôr 3. pracovným dňom nasledujúcim po dni ich odoslania (odovzdania na poštovnú prepravu), a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich druhá zmluvná strana prevezme.

10.Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.9.2017

Oxonn group s.r.o. Kaštieľska 35, Špačince 919 51, Slovenská Republika., IČO:45323674 zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Trnave IČ DPH: SK2022933297 www.OxonnMedical.sk
e-mail: info@oxonngroup.sk

Comments are closed.